Articles

Improving the efficiency of the negotiation process in the social partnership system

Mikhail V. Vinichenko, Marina V. Rybakova, Maksim A. Malyshev, Natalia F. Bondaletova, Inna V. Chizhankova

3333    1639