Articles

Economic aspects of the creation of mobile units providing everyday services in off-road conditions in Western Siberia

Oksana Viktorovna Shumakova, Marina Nikolaevna Gapon, Oleg Anatolyevich Blinov, Vitaly Yuryevich Epanchintsev, Yury Ivanovich Novikov

3287    1613