Articles

Regional development of small and midsize businesses in the conditions of forming of innovative economy of Kazakhstan: a case study

Shuakhbay Zamanbekov, Amangeldy Dogalov, Darkhan Zamanbekov, Aigul Bildebayeva, Almagul Cheirkhanova, Aigul Bakirbekova, Bakytkul Sikhimbayeva

1793    1129