Articles

Evaluation of regional innovation systems performance using Data Envelopment Analysis (DEA)

Yelena Vechkinzova, Yelena Petrenko, Stanislav Benčič, Dmitriy Ulybyshev, Yerlan Zhailauov

2626    1484