Articles

Sustainable project management for multi-agent development of enterprise information systems

Aleksandr M. Batkovskiy, Alexey E. Kurennykh, Elena G. Semenova, Vladimir A. Sudakov, Alena V. Fomina, Viktor M. Balashov

3167    1682