Articles

The Modern Paradigm of Advertising in the Light of Sustainable Business Development

Natalia M. Mamedova, Zoya V. Bezveselnaya, Elena V. Malakhova, Valery S. Kozmin, Irina M. Kornilova, Tatyana I. Savinchenko

3069    1323