Articles

Economic sanctions and import substitution

Igor Leonidovich Vorotnikov, Irina Fedorovna Sukhanova, Mariya Yuryevna Lyavina, Marina Ivanovna Glukhova, Konstantin Aleksandrovich Petrov

3200    1337