Articles

A model for estimating social and economic indicators of sustainable development

Nataliya Dalevska, Valentyna Khobta, Aleksy Kwilinski, Sergey Kravchenko

4511    4151