Articles

Sustainable development of Industry 4.0: the case of high-tech products system design

Aleksandr M. Batkovskiy, Aleksandr V. Leonov, Aleksey Yu. Pronin, Elena G. Semenova, Alena V. Fomina, Viktor M. Balashov

3196    1861