Articles

Evaluation of the efficiency of industrial management in high-technology industries

Aleksandr M. Batkovskiy, Natalya S. Efimova, Vyacheslav D. Kalachanov, Elena G. Semenova, Alena V. Fomina, Viktor M. Balashov

3131    1682