Articles

The impact of the public debt of a country on the sustainable development of entrepreneurship

Dmytro Zhuravlov, Mykhailo Prokhorenko, Tamara Chernadchuk, Vitaliy Omelyanenko, Valentyna Shevchenko

1224    813