Articles

The impact of the public debt of a country on the sustainable development of entrepreneurship

Dmytro Zhuravlov, Mykhailo Prokhorenko, Tamara Chernadchuk, Vitaliy Omelyanenko, Valentyna Shevchenko

1220    811


Strategic priorities for the formation of social responsibility of business

Natalya Ushenko, Viktoriia Blyzniuk, Oleksii Dniprov, Tetiana Ridel, Natalia Kurbala

1327    640